Disclaimer

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

U doneert aan onderstaande ontvangende partij:

Stichting Help Edo onafhankelijk de weg op, statutair gevestigd te Rotterdam, adres Mariniersweg 37e, 3011 ND Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, te Rotterdam, onder nummer 77988868, hierna verder te noemen: SHE.

Telefoon: 06 51817580
Email: info@actie4edo.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)
1.1. Donatie: Een door de gevende partij aan SHE geschonken geldbedrag, of goederen in natura.
1.2. Donatieformulier: Middel om online een donatie te doen aan SHE.
1.3. Gevende partij: De natuurlijke- of rechtspersoon die middels iDEAL, of middels een elektronische machtiging, via de website van SHE, een donatie doet aan SHE, of zich aanmeldt als regelmatige sponsor/donateur.
1.4. Online doneren: Het geven van geld middels een elektronisch betaalsysteem of via een elektronische machtiging via de website van SHE aan SHE.
1.5. Ontvangende partij: De rechtspersoon SHE die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de statuten.
1.6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.
1.7. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ontvangende partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
1.8. Statuten:
Het aanschaffen van een auto met handbediening, danwel het aanschaffen en ombouwen van een gewone auto tot een auto met handbediening voor Edo Maas, geboren Het gaat hierbij om een auto die is aangepast aan de specifieke fysieke beperkingen van Edo.

Een aantal verwante zaken die noodzakelijk zijn om bovenstaand doel te verwezenlijken (denk bv. Aan reiskosten, etc).

Het bestuur van de stichting kan in overleg met Edo Maas besluiten –mits er na het realiseren van de 1e doelstelling geld over is- deze middelen beschikbaar te stellen aan een organisatie die sporters, die door een ongeluk of ziekte hun sport niet meer kunnen beoefenen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan SHE.
2.2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze algemene voorwaarden.
2.3. SHE behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, SHE
3.1. Online donaties komen volledig ten goede aan SHE.
3.2. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op SHE nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van SHE is bijgeschreven.
3.3. Aansprakelijkheid: SHE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart SHE voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan SHE.

Artikel 4. Rechten gevende partij
4.1. De gevende partij heeft het recht informatie te verkrijgen over de voortgang van de projekten van SHE.

Artikel 5. Plichten SHE
5.1. SHE verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de statuten.
5.2. SHE neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige web- omgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. SHE aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.
5.3. Alle personen die namens SHE bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij
6.1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;
6.2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie of een online aanmelding als vaste sponsor/donateur alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;
6.3. De gevende partij geeft zijn correcte identiteitsgegevens op.
6.4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens
7.1. SHE verwerkt de door de gevende partij aan SHE verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld.
7.2. Deze persoonsgegevens worden door SHE verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het informeren over de voortgang van de projekten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
7.3. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door SHE geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens.

Artikel 8. Slotbepalingen
8.1. De disclaimer en het privacy statement die SHE hanteert zijn onverkort van toepassing.
8.2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.